Regulamin WSP „Żabka”

REGULAMIN „WEEKENDOWEJ SZKÓŁKI PŁYWANIA ŻABKA”

§ 1

Zapisy dziecka lub dzieci, rodzic dokonuje telefonicznie lub na adres email, natomiast dopełnieniem zgłoszenia i warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie na pierwszą lekcję wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego druku DEKLARACJI UCZESTNICTWA DZIECKA W NAUCE ORAZ DOSKONALENIU PŁYWANIA – dostępnej na internetowej stronie szkółki w zakładce: PLIKI DO POBRANIA. Deklaracja obowiązuje od dnia zapisania dziecka do ostatniej soboty semestru, którego dotyczy deklaracja.

 

§ 2

Weekendowa Szkółka Pływania „Żabka” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki

i doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia pływania.

§ 3

1. Zajęcia prowadzone będą w Kartuskiej Pływalni „Neczk” Os. Wybickiego 36, 83-300 Kartuzy.

2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.zabkakartuzy.pl

3. Zajęcia odbywają się w grupach.

4. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy,

za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wystąpienia wypadku odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni, w której odbywają się zajęcia.

6. WSP „Żabka” zastrzega sobie prawo do rozwiązania deklaracji w trybie natychmiastowym w

trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik.

7. Weekendowa Szkółka Pływania „Żabka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne Klientów pozostawione na obiekcie Kartuskiej Pływalni „Neczk”.

§ 4

  1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne według następującej zasady:
  • Ilość spotkań w semestrze x 55 zł = opłata za cały semestr ;

2. Płatności za szkolenie dokonuje się za cały semestr z góry.

  • Przy zapisywaniu dwójki dzieci i więcej (rodzeństwo) przysługuje zniżka na każde dziecko w kwocie 55 zł/dziecko/semestr

3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności.

4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w innych grupach.

5. Płatności dokonuje się gotówką przed, w trakcie lub po zajęciach u wskazanej osoby gotówką lub na konto o numerze:

Dariusz Kurzawski

Millennium Bank

  97116022020000000593540118

Tytuł przelewu – nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika.

§ 5

1. Zmiany i uzupełnienia treści deklaracji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej deklaracji zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje:

 

  • Rekrutację poprzedzająca rozpoczęcie nauki pływania przez dziecko oraz wypełnienie deklaracji zgłoszenia dziecka;
  • Stworzenie list obecności dzieci na zajęciach;
  • Stworzenie list wpłat rodziców za naukę pływania ich dzieci;
  • Kontakt telefoniczny oraz na email, w celu przekazania informacji istotnych

w związku z realizacją postanowień umowy, bądź propozycji obozów sportowych.

  • Wystawianie druków: Faktura, KP;
  • Sprawdzanie obecności przez instruktorów pływania zatrudnionych w WSP „Żabka” (tylko imię i nazwisko).

Przez:

  • Weekendowa Szkółka Pływania „Żabka” Dariusz Kurzawski, ul. Na Koszowatkę 39, 83-311 Ostrzyce.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej darekkurzawski1@gmail.com z adresu wpisanego w umowę.

Informuję, że cofnięcie zgody uniemożliwi dalszą współpracę.

Informuję, że dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane od momentu zapisania dziecka w okresie rekrutacji do momentu wygaśnięcia, bądź rozwiązania umowy. Po tym okresie dane osobowe w wersji papierowej zostaną zniszczone oraz usunięte z nośników elektronicznych wykorzystywanych w firmie.